Všeobecné obchodné podmienky - Diamond Car Rent

Spoločnosť DB Group s.r.o. – pre značku Diamond Car Rent, so sídlom Trojičné námestie 5-9, 821 07 Bratislava, IČO: 46471049, DIČ:2820006222 (ďalej len „VOP“).


1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
1.1 Tieto VOP sa vzťahujú na zmluvné vzťahy, ktoré vzniknú medzi Prenajímateľom a Nájomcom uzatvorením Zmluvy o prenájme motorového vozidla (ďalej len „Zmluva“ a „vozidlo“) a tvoria súčasť každej Zmluvy uzatvorenej medzi zmluvnými stranami. Nájomcom môžu byť tak fyzické osoby, fyzické osoby - podnikatelia ako aj právnické osoby
1.2 Vyplnením rezervačného formulára „Rezervačný formulár“ a potvrdením oboznámenia sa s týmito VOP (ďalej len „rezervácia“), Nájomca pristupuje k týmto VOP Prenajímateľa, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť každej Zmluvy a sú prístupné na webovej stránke Prenajímateľa www.diamondcar.sk. Potvrdením tlačidla v rezervácii na webovej stránke www.diamondcar.sk Nájomca vyhlasuje, že súhlasí s obsahom VOP, že ich obsahu porozumel a v plnom rozsahu ho akceptuje.
1.3 Na zmluvné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu zo zmluvného vzťahu vyplynúť) s fyzickými osobami, ktoré pri uzatváraní kúpnej zmluvy podľa týchto VOP nekonajú v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, sa vzťahujú okrem všeobecných ustanovení zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
1.4 Na zmluvné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu zo zmluvného vzťahu vyplynúť) s právnickými osobami, resp. s fyzickými osobami – podnikateľmi, sa okrem týchto VOP vzťahujú ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.
1.5 Nájomcom je každá osoba (fyzická alebo právnická), ktorá vyplnila a odoslala rezerváciu prostredníctvom webovej stránky www.diamondcar.sk, dostala od Prenajímateľa emailové oznámenie o potvrdení rezervácie a uhradila zálohu, alebo celkovú sumu za prenájom vozidla. Nájomcom je taktiež každá osoba, ktorá zadala rezerváciu telefonicky, alebo zaslala email a emailom potvrdila akceptovanie cenovej ponuky Prenajímateľa, akceptovala VOP, zaslala údaje potrebné k rezervácii a uhradila zálohu, alebo celkovú sumu za prenájom vozidla.
1.6 Rezerváciou sa rozumie Nájomcom vyplnený a odoslaný rezervačný formulár „Rezervácia“ pre vybrané vozidlo. Rezervácia obsahuje informácie o Nájomcovi, motorovom vozidle a o objednaných službách. Na základe potvrdenia rezervácie zo strany Prenajímateľa sa Nájomcovi vygeneruje automaticky faktúra na úhradu zálohy, alebo celkovej ceny za prenájom vozidla. V prípade, ak Nájomca nevyužije možnosť rezervácie vozidla prostredníctvom rezervačného formulára, ale vykoná rezerváciu telefonicky, alebo zaslaním emailu, Prenajímateľ zašle Nájomcovi cenovú ponuku emailom
1.7 Prenajímateľ si vyhradzuje právo odmietnuť prenájom vozidla Nájomcovi resp. akejkoľvek osobe bez udania dôvodu.

2. OBJEDNÁVKA A REZERVÁCIA
2.1 Elektronická objednávka služby uskutočnená formou rezervácie a následná úhrada ceny prenájmu ďalej len „Nájomné“ v zmysle automaticky poslanej faktúry je návrhom na uzavretie Zmluvy zo strany Nájomcu. Nájomné sa považuje za uhradené dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet Prenajímateľa.
2.2 K akceptácii rezervácie vozidla zo strany Prenajímateľa, dochádza na základe písomného potvrdenia (elektronicky) prijatia rezervácie. Prenajímateľ zároveň informuje Nájomcu, že vozidlo bolo pre Nájomcu rezervované.
2.3 Návrhom na uzatvorenie Zmluvy sa rozumie rovnako zaslanie cenovej ponuky vyhotovenej Prenajímateľom na základe telefonickej alebo emailovej objednávky kupujúceho. K uzatvoreniu Zmluvy dochádza v tomto prípade písomným potvrdením (elektronicky) cenovej ponuky Nájomcom. A pri prevzatí vozidla podpísaním Zmluvy o nájme obidvoma zmluvnými stranami.
2.4 V prípade rezervácie prostredníctvom objednávkového rezervačného formulára „Rezervácia“ alebo telefonicky, alebo zaslaním emailu, je Nájomca povinný zaplatiť Prenajímateľovi nájomné a zálohu za vozidlo (ďalej len „Depozit“) najneskôr v čase prevzatia vozidla, v opačnom prípade nedôjde k prevzatiu vozidla, ak nebude dohodnuté inak.
2.5 Prenajímateľ spracúva všetky prijaté rezervácie v poradí, v akom sú mu doručované. Prenajímateľ potvrdí rezerváciu Nájomcovi najneskôr do 24 hodín od prijatia rezervácie
2.6 Zmluva o prenájme vozidla sa uzatvára na dobu uvedenú v Zmluve a zaniká riadnym odovzdaním vozidla a ďalšieho príslušenstva, ktoré bolo prenajaté Prenajímateľo

3. NÁJOMNÉ, ZÁLOHA, POPLATKY, PLATBA A PLATOBNÉ PODMIENKY
3.1 Nájomné za prenájom vozidla je stanovené podľa aktuálneho cenníka, pri nájmoch nad 1 mesiac, je nájomné stanovené podľa cenovej ponuky Prenajímateľa
3.2 Nájomné za prenájom vozidla a ďalších služieb objednávaných prostredníctvom rezervácie je vygenerované vždy špeciálne pre každého jedného Nájomcu po vyplnení rezervácie na webovej stránke Prenajímateľa diamondcar.sk. V prípade e-mailovej, alebo telefonickej objednávky zašle Prenajímateľ Nájomcovi cenovú ponuku emailom.
3.3 Nájomné za vozidlo je stanovené na 1 deň, čo je 24 - hodinový cyklus. Je prípustná 60 minútová lehota na vrátenie vozidla v prípade meškania. Po uplynutí tejto lehoty bude Nájomcovi účtovaný ďalší deň prenájmu.
3.4 Nájomca negarantuje časovú platnosť cien za prenájom vozidla v prípade rovnakej rezervácie v akomkoľvek časovom úseku. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností, cena za prenájom vozidla vygenerovaná v prípade konkrétnej rezervácie sa po jej úhrade v lehote splatnosti už nemení.
3.5 Nájomné môže byť doplnené Nájomcom o voliteľné ďalšie príslušenstvo, ktoré je uvedené v platnom cenníku Diamond Car a v rezervácii.
3.6 V cene nájomného nie sú zahrnuté poplatky za: pohonné hmoty, kvapaliny do ostrekovačov, poplatky za silné znečistenie vozidla, alebo poškodenie sedadiel, interiéru a exteriéru vozidla, poškodenie, alebo strata kľúčov, detských sedačiek, GPS zariadení, strešných nosičov a boxov, pneumatík, náhradného kolesa, vybavenia vozidla, dokladov od vozidla, kľúčov a káblov, úrazové poistenie, príplatok na poistenie, poplatky za mimopracovný čas, odovzdanie vozidla Prenajímateľovi v inom meste, poplatky za parkovné, parkovacie, garážové a dopravné pokuty, prirážky za mladého vodiča, príplatky za ďalšieho vodiča, diaľničné poplatky (Slovenská diaľničná známka je zahrnutá v cene) a mýta, opravy, cestná asistenčná služba, alebo iné služby, ktoré neboli vopred schválené Prenajímateľom.
3.7 Nájomca je zodpovedný v plnej výške za škodu, ktorú spôsobil nebezpečným riadením vozidla, tým, že sa dostatočne nevenoval riadeniu vozidla, nesprávnym natankovaním paliva: ak Nájomca v prípade naftového motora natankuje benzín a v prípade benzínového motora natankuje naftu, alebo riadením vozidla pod vplyvom alkoholu, drog alebo iných omamných látok.
3.8 Nájomca nie je oprávnený prenechať užívanie vozidla inej osobe, pokiaľ nie je zapísaná v preberacom protokole, ako ďalší vodič. V prípade porušenia tejto povinnosti je Nájomca povinný zaplatiť pokutu, podľa platného cenníka Diamond Car. V prípade, ak takáto osoba neuvedená v preberacom protokole spôsobí s vozidlom akúkoľvek škodu, alebo poistnú udalosť, je Nájomca povinný uhradiť takúto škodu na vozidle v plnej výške, bez ohľadu na zavinenie.
3.9 V prípade škody, nehody, poistnej udalosti je Nájomca a ďalší vodič, uvedený v preberacom protokole povinný vyplniť hlásenie o nehode.
3.10 Každé jedno vozidlo Diamond Car je nefajčiarske. Nájomca berie na vedomie a výslovne súhlasí, že pri porušení tejto povinnosti bude účtovaný poplatok v zmysle cenníka.
3.11 Za všetky náklady nesie zodpovednosť Nájomca, bez ohľadu na zavinenie.
3.12 Záloha (ďalej len „Depozit“) za prenájom vozidla sa vyžaduje na začiatku prenájmu. Depozit závisí od druhu prenajímaného vozidla a môže sa u každého vozidla líšiť. Depozit je splatný pri preberaní vozidla Nájomcom, a to v hotovosti. Depozit bude Nájomcovi odblokovaný po vrátení vozidla v neporušenom stave spolu s prenajatým príslušenstvom Prenajímateľovi a podpísaním preberacieho protokolu – vrátenie vozidla. Nájomca súhlasí, že Depozit bude možné zúčtovať v prospech Prenajímateľa na umorenie ďalších možných nákladov, ktoré v priebehu doby prenájmu Nájomcovi vzniknú. Prenajímateľ tieto náklady oznámi Nájomcovi písomnou formou a vystaví Nájomcovi faktúru.

4. STORNO REZERVÁCIE
4.1 Storno rezervácie je možné najneskôr 24 hodín pred prevzatím vozidla bez poplatku a to e-mailom na adresu dusan.budaj@gmail.com. Nájomca je povinný v storne rezervácie uviesť číslo objednávky. Poplatok za zrušenie objednávky v priebehu 24 hodín pred prevzatím vozidla je v zmysle cenníka vo výške jedného dňa prenájmu.
4.2 V prípade storna objednávky do 24 hodín, Prenajímateľ neúčtuje Nájomcovi žiadne poplatky súvisiace so zrušením rezervácie, nájomca vráti zaplatené nájomné, alebo jeho časť v lehote 3 pracovných dní od zrušenia rezervácie prevodom na bankový účet Nájomcu, alebo na platobnú kartu, ktorou bolo nájomné platené.
4.3 V prípade, že Nájomca stornuje iba určitý počet dní prenájmu automaticky mu bude nájomné prerátané podľa aktuálneho cenníka podľa počtu dní na ktoré si vozidlo prenajme.
4.4 V prípade, že Nájomca vráti vozidlo skôr, ako je dohodnuté v zmluve, nebude Nájomcovi vrátené nájomné, ak nebude dohodnuté inak.

5. DOKLADY,PODMIENKY NÁJMU, OBMEDZENIA
5.1 Pri podpise zmluvy je potrebné predložiť platný doklad totožnosti Nájomcu s fotografiou (občiansky preukaz, Cestovný pas, alebo národná ID karta). Ďalej je potrebné predložiť platný vodičský preukaz Nájomcu i ďalších vodičov. Ak nie je vodičský preukaz vystavený v latinke je potrebné predložiť Medzinárodný vodičský preukaz spolu s domácim vodičským preukazom. V prípade občanov Číny bude Prenajímateľ akceptovať iba slovenský vodičský preukaz. Nájomca je povinný predložiť k nahliadnutiu doklad, ktorý potvrdzuje adresu trvalého alebo prechodného pobytu Nájomcu, môže to byť napríklad účet za telefón, účet za energie a pod.
5.2 Ďalší vodič môže byť pridaný Nájomcom do Zmluvy. Pokiaľ nie je uvedený ďalší vodič v Zmluve, nemôže riadiť prenajaté V prípade ak je Nájomca právnická osoba určí zamestnancov, ktorí budú oprávnení používať vozidlo, ale títo musia byť uvedení v Zmluve, spolu s číslami OP a vodičskými preukazmi.
5.3 Za prenájom vozidla môže Nájomca zaplatiť nasledovnou platobnou kartou VISA, VISA Electron, Maestro, MasterCard, alebo faktúrou s okamžitou splatnosťou, alebo prevodom na účet Prenajímateľa. Cena za prenájom musí byť uhradená pred prevzatím vozidla Nájomcom.

6. ODOVZDANIE A PREVZATIE VOZIDLA
6.1 Prenajímateľ prenajíma vozidlo Nájomcovi, tak ako bolo dohodnuté v rezervácii aj spolu so Zmluvou, ďalej s písomným rovnopisom týchto VOP, Preberacím protokolom – začiatok nájmu vozidla ak ich už nedodal skôr spolu s daňovými dokladmi vzťahujúcimi sa k prenájmu a inými dokladmi. V prípade ak písomné vyhotovenie týchto VOP nebolo Nájomcovi zaslané elektronicky so Zmluvou o prenájme vozidla, preberacím a odovzdávacím protokolom, Nájomca je povinný písomne oznámiť túto skutočnosť Prenajímateľovi v lehote najneskôr do troch pracovných dní odo dňa prevzatia vozidla, v opačnom prípade sa predpokladá, že povinnosť Prenajímateľa dodať písomný rovnopis týchto VOP bola splnená. Ak Prenajímateľ nemôže Nájomcovi rezervované vozidlo dodať, a to napriek skutočnosti, že došlo k uzatvoreniu Zmluvy, je povinný o tom bezodkladne informovať Nájomcu a vrátiť mu zaplatenú cenu za prenájom. Vrátením zaplatenej ceny za prenájom zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim automaticky zaniká.
6.2 Nájomca preberá plnú zodpovednosť za prenajaté vozidlo aj za jeho výbavu ako sú pneumatiky, disky, elektróny, stierače, lekárničku, výstražný trojuholník, zdvihák + kľúč, autorádio
6.3 Miestom odovzdania vozidla je adresa uvedená Nájomcom v rezervácii. V prípade odovzdania vozidla na letisku, je potrebné do rezervácie uviesť aj číslo letu.
6.4 Nájomca zároveň zodpovedá za to, že Prenajímateľovi poskytne správne údaje, adresu, telefónny a e-mailový kontakt na seba.
6.5 Odovzdanie vozidla - začiatok nájmu Prenajímateľ zaznamená v Preberacom protokole - Začiatok nájmu, ktorý je súčasťou Zmluvy, kde zároveň Prenajímateľ v časti záznam o poškodení vozidla uvedie konkrétne poškodenia vozidla, kolies a pneumatík aj malé škrabance a odery, stav km pri odovzdaní vozidla, stav pohonných hmôt (ďalej len PHM), stav kilometrov, odovzdané kľúče, OEV. Nájomca svojím podpisom potvrdí správnosť údajov v preberacom protokole.
6.6 Spolu s preberacím protokolom – Začiatok nájmu vozidla poskytne Prenajímateľ Nájomcovi podpísanú Zmluvu o prenájme vozidla obidvoma zmluvnými stranami.
6.7 Nájomca hradí pohonné hmoty na vlastné náklady, ako aj náklady na umytie vozidla, čistenie interiéru vozidla, opravu defektu.
6.8 V prípade, že si z Nájomca z akéhokoľvek dôvodu odmietne prevziať od Prenajímateľa vozidlo a neinformuje Prenajímateľa e-mailom vopred, teda najneskôr 24 hodín pred termínom odovzdania, je Nájomca povinný nahradiť náklady, ktoré vznikli Prenajímateľovi (napríklad parkovné) a zároveň je povinný Prenajímateľovi uhradiť zmluvnú pokutu vo výške nájomného za 1 deň pre príslušné vozidlo podľa platného cenníka.
6.9 Prenajímateľ si vyhradzuje právo odmietnuť prenajať vozidlo Nájomcovi, pri podpise zmluvy, v prípade, že je Nájomca, alebo ktorýkoľvek vodič pod vplyvom alkoholu, drog, alebo iných omamných látok, alebo sa voči zamestnancovi Diamond Car správa nevhodne.
6.10 Ak Nájomca poruší ktorúkoľvek podmienku v Zmluve, týchto VOP je Prenajímateľ, alebo Prenajímateľom splnomocnená osoba oprávnený bez oznámenia vozidlo Nájomcovi odobrať. Za účelom odobratia vozidla môže Prenajímateľ, alebo ním splnomocnená osoba vstúpiť do priestorov, kde sa vozidlo môže nachádzať a vozidlo si vziať. Nájomca podpisom zmluvy súhlasí s tým, že bude zodpovedný za všetky konania, nároky, náklady a škody, ktoré by Prenajímateľovi v súvislosti s takýmto odobratím vozidla vznikli . Nájomca sa zaväzuje, že Prenajímateľa za všetky takéto úkony, nároky, náklady a prípadne vzniknuté škody odškodní. Odobratím vozidla Zmluva okamžite zaniká.
6.11 Prevzatie vozidla Prenajímateľom – ukončenie nájmu vozidla Prenajímateľ zaznamená v Preberacom protokole – koniec nájmu, prevzatie, dátum a čas, kde zároveň Prenajímateľ v časti záznam o poškodení vozidla uvedie konkrétne poškodenia vozidla, kolies a pneumatík aj malé škrabance a odery, stav km pri prevzatí vozidla od Nájomcu, stav PHM, stav kilometrov, odovzdané kľúče, OEV. Nájomca a Prenajímateľ svojím podpisom potvrdia správnosť údajov v preberacom protokole – koniec nájmu. Doba prenájmu končí, keď Nájomca vráti vozidlo, kľúče, doklady a ďalšie príslušenstvo, ktoré bolo požičané naspäť Prenajímateľovi.

7. ODSTÚPENIE PRENAJÍMATEĽA OD ZMLUVY O NÁJME
7.1 Prenajímateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy v prípade, že Nájomca porušuje podmienky tejto Zmluvy, opakovane porušuje dopravné predpisy a technické podmienky prevádzky vozidla. V takomto prípade má prenajímateľ nárok na dohodnuté Nájomné až do dátumu uvedeného v Zmluve.

8.PREDČASNÉ A NESKORÉ VRÁTENIE VOZIDLA
8.1 Ak Nájomca vráti vozidlo predčasne, príde o výhody spojené so špeciálnymi ponukami. Týmto sa môžu Nájomcovi zvýšiť náklady na prenájom vozidla. Prenajímateľ nevracia zaplatenú sumu za nevyužité dni
8.2 Nájomca je povinný vrátiť vozidlo a prenajaté doplnky včas.
8.3 V prípade neskorého vrátenia vozidla po termíne uvedenom v preberacom protokole – odovzdanie vozidla, je klientovi v prípade 24 hodinového cyklu účtovaný ďalší deň prenájmu.

9. POVINNOSTI NÁJOMCU
Nájomca je povinný:
9.1 Riadne sa starať o to, aby na prenajatom vozidle nevznikla škoda, dodržiavať pokyny výrobcu vozidla podľa knihy o vozidle.
9.2 Používať prenajaté vozidlo výlučne pre svoju potrebu a v súlade s právnymi predpismi krajiny, v ktorej vozidlo používa. Nájomca nie je oprávnený používať prenajaté vozidlo na prepravu cestujúcich, alebo nákladu za odplatu, taxislužbu, kuriérske služby, na akékoľvek motoristické športy, na tlačenie alebo ťahanie iných vozidiel, prívesov, alebo iných predmetov, na jazdu v teréne a nespevnených komunikáciách a prepravovať horľavé, výbušné, alebo ľahko zápalné materiály a žieraviny s výnimkou paliva, ktoré je potrebné k prevádzke vozidla.
9.3 Vrátiť vozidlo spolu so všetkými pôvodne prevzatými dokladmi, kľúčmi, pneumatikami a voliteľnými doplnkami Prenajímateľovi v dohodnutom termíne a v stave, v akom vozidlo Nájomca prevzal.
9.4 Dbať o to, aby nedochádzalo k nadmernému opotrebovávaniu vozidla.
9.5 Pravidelne kontrolovať stav, množstvo chladiacej kvapaliny, olejových náplní, brzdovej kvapaliny, hustenie pneumatík na výrobcom predpísané hodnoty. Dopĺňať iba kvapaliny a zmesi doporučené výrobcom.
9.6 Cestovať s vozidlom iba do týchto krajín: Česká Republika, Maďarsko, Rakúsko, avšak takáto cesta musí byť oznámená Prenajímateľovi a zaznamenaná v preberacom protokole. Nájomca má zakázané cestovať do iných krajín, alebo na kontinenty, ako je uvedené. V prípade, že Nájomca vycestuje do inej krajiny, alebo kontinentu, ako má povolené a zaznačené v preberacom protokole, bude zo strany Prenajímateľa okamžite ukončená Zmluva a to znamená zánik práva na používanie vozidla a vozidlo bude Nájomcovi odobrané. V prípade krádeže vozidla v inej krajine, ako je povolené cestovať, nájomca zodpovedá za vozidlo v plnej výške.
9.7 Pristaviť vozidlo Prenajímateľovi na vykonanie pravidelnej plánovanej údržby, prehliadky alebo kontroly podľa údajov uvedených v servisnej knižke vozidla.
9.8 Pristaviť vozidlo Prenajímateľovi na vykonanie kontroly, či sa vozidlo využíva riadnym spôsobom.
9.9 Po ukončení každej jazdy vozidlo riadne uzamknúť, zamknúť volant, zatvoriť okná a zabezpečiť elektronickým, alebo zabezpečovacím zariadením, ktorým je vozidlo vybavené tak, aby sa zabránilo jeho odcudzeniu.
9.10 Akúkoľvek poruchu, nehodu alebo krádež bez zbytočného odkladu oznámiť Prenajímateľovi a pristaviť vozidlo na miesto určené Prenajímateľom na opravu ak nie je dohodnuté v konkrétnom prípade inak. V prípade krádeže vozidla, kľúčov a dokladov od vozidla ihneď kontaktovať políciu.
9.11 Oznámiť Prenajímateľovi mená, adresy, čísla vodičských preukazov, a čísla občianskych preukazov všetkých vodičov, ktorí budú s vozidlom jazdiť pri rezervácii, najneskôr však pri podpise Zmluvy. Súčasne oboznámiť týchto vodičov s podmienkami nájmu a zaplatiť poplatok za ďalšieho vodiča, ak je stanovený.
9.12 V prípade vzniku nehody, poistnej udalosti v každom prípade privolať Políciu, spísať záznam o dopravnej nehode a bez zbytočného odkladu oznámiť túto okolnosť Prenajímateľovi.
9.13 V prípade vzniku škody, ktorú nepokrýva poistenie, ako je strata alebo poškodenie kľúčov, kolies, pneumatík, skiel, čelného skla a podvozku je Nájomca takúto škodu Prenajímateľovi povinný nahradiť v plnej výške, aj vrátane ušlého zisku za čas, kedy nebude možné vozidlo používať v súvislosti s opravou, alebo výmenou časti vozidla.
9.14 Zabezpečiť vozidlo proti krádeži, bezodkladne informovať Prenajímateľa o každom poškodení vozidla.
9.15 Pri poškodení iného vozidla, alebo škôd spôsobených na inom majetku, alebo pri škodách na zdraví prevádzkou vozidla, ihneď kontaktovať políciu a oznámiť túto škodu Prenajímateľovi najneskôr do 48 hodín.
9.16 V prípade straty technického preukazu - osvedčenie o evidencii MV, alebo poškodenia a straty kľúča od vozidla je Nájomca povinný uhradiť Prenajímateľovi čiastku vo výške vynaložených nákladov za vybavenie nového osvedčenia o evidencii MV, či výrobu, výmenu a prekódovanie nových kľúčov a zaplatiť Prenajímateľovi pokutu podľa platného cenníka.
9.17 V prípade odcudzenia vozidla, alebo poškodenia vozidla je Nájomca povinný uhradiť spoluúčasť uvedenú v Zmluve.
9.18 V prípade škody spôsobenej Nájomcom, alebo ďalšími vodičmi pod vplyvom alkoholu, drog alebo iných omamných látok, je Nájomca zodpovedný za svojich vodičov a je povinný uhradiť škodu v plnej výške vrátane ušlého zisku za obdobie počas trvania opravy poškodeného vozidla.
9.19 V prípade, že boli Nájomcom porušené, alebo zanedbané povinnosti a príde k zabaveniu prenajatého vozidla políciou, colnými orgánmi, alebo inou inštitúciou uhradiť všetky pokuty a náklady, ktoré Prenajímateľovi v dôsledku zabavenia vozidla vzniknú a zároveň uhradiť aj ušlý príjem z prenájmu po celú dobu, keď nemôže byť vozidlo prenajaté.
9.20 V prípade potreby vykonania opravy na Slovensku, alebo v zahraničí bez zbytočného odkladu požiadať telefonicky o e-mailový súhlas s vykonaním opravy.
9.21 Vrátiť vozidlo s plnou nádržou, pokiaľ Nájomca nevráti vozidlo s plnou nádržou je povinný uhradiť palivo, ktoré Nájomca spotreboval a zároveň zaplatiť Prenajímateľovi poplatok podľa platného cenníka Prenajímateľa.
9.22 V prípade vrátenia silne znečisteného vozidla, uhradiť škody, ktoré sa zistia do 24 hodín po umytí a vyčistení vozidla, aj keď neboli uvedené v Preberacom protokole – koniec nájmu.

10. POVINNOSTI PRENAJÍMATEĽA
Prenajímateľ sa zaväzuje:
10.1 Odovzdať Nájomcovi vozidlo do užívania na dobu prenájmu uvedenú v Zmluve v dobrom technickom stave v čase a na mieste uvedenom v rezervácii
10.2 Vozidlo mať poistené povinným zmluvným poistením za škody spôsobené prevádzkou vozidla a havarijným poistením pre prípad havárie, odcudzenia a živelnej udalosti
10.3 U prenajatého vozidla pravidelne vykonávať servisné prehliadky, kontroly a opravy.
10.4 Zabezpečiť likvidáciu škôd a poistných udalostí.

11. REKLAMÁCIE
11.1 Pri reklamácii služby Nájomca zašle e-mail na adresu dusan.budaj@gmail.com, kde uvedie meno a telefonický kontakt, na ktorom bude zastihnuteľný, číslo rezervácie, alebo číslo Zmluvy a popis reklamácie. Adresa na doručenie reklamácie: Spoločnosť DB Group s.r.o. – pre značku Diamond Car Rent, so sídlom Trojičné námestie 5-9, 821 07 Bratislava.
11.2 Prenajímateľ vybaví reklamáciu do 14 dní od začiatku reklamačného konania (deň prijatia reklamácie). Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

12. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV A SÚKROMIA
12.1 Nájomca pri vyplnení rezervačného formulára berie na vedomie a vyhlasuje, že bol poučený podľa zákona č. 112/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.

13. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
13.1 Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.
13.2 Nájomca berie na vedomie, že vozidlá môžu byť vybavené GPS systémom na sledovanie polohy vozidla, s pomocou ktorej Prenajímateľ môže nájsť vozidlo v prípade odcudzenia, nevrátenia vozidla Prenajímateľovi, alebo v prípade poruchy a nehody.
13.3 Prenajímateľ je oprávnený pri správe pohľadávok a vymáhaní pohľadávok postúpiť svoju pohľadávku voči Nájomcovi tretej strane.
13.4 Ak Nájomca poruší akúkoľvek podmienku nájmu uvedenú v Zmluve alebo týchto VOP, môže mu prenajímateľ, alebo prenajímateľom splnomocnená osoba bez oznámenia vozidlo odobrať. Za účelom odobratia vozidla, môže prenajímateľ, alebo ním splnomocnená osoba vstúpiť do priestorov, kde sa vozidlo môže nachádzať a vozidlo si vziať. Nájomca súhlasí, že bude zodpovedný za všetky konania, nároky, náklady a škody, ktoré by nasledovali po takomto odobratí a vzatí vozidla, alebo ktoré by z toho vyplývali.
13.5 Prenajímateľ nie je zodpovedný za predvídateľné straty, úhradu ktorých je možné získať od iného subjektu.
13.6 V prípade nezrovnalostí medzi textami Zmluvy a VOP v anglickom a slovenskom jazyku, alebo v nemeckom a slovenskom jazyku je slovenský text rozhodujúci
13.7 Tieto VOP zaväzujú aj právnych nástupcov zmluvných strán.
13.8 Nájomca týmto vyhlasuje, že sa pred podpisom Zmluvy oboznámil s týmito VOP a že s nimi v plnom rozsahu súhlasí.

Ďakujeme, že ste sa rozhodli pre Diamond Car.


Verzia platná od 1.1.2019